http://nsr.brrd.in.th/web/

ข่าวประกาศต่างๆ

alt


ประกาศการมการข้าว การกำหนดราคาจำหน่าย

เมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าวaltประกาศ เรื่องเตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าวalt   

alt

           มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลักที่จำหน่าย  ดังนี้   

                  ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช   

พันธุ์เล็บนกปัตตานี      ราคากิโลกรัมละ      27   บาท(ไม่มีจำหน่าย) 
พันธุ์ไข่มดริ้น 3   ราคากิโลกรัมละ   27   บาท
พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง

   ราคากิโลกรัมละ

   27   บาท
กข 29   ราคากิโลกรัมละ   21   บาท
 
   

         ประกาศภายในศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช            ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์สอบคัดเลือก

พนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี.....รายละเอียดเพิ่มเต็มalt

ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  รายงานสถานการณ์          

ศัตรูข้าว...รายละเอียดเพิ่มเติมalt  

เรื่องน่ารู้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ....รายละเอียดเพิ่มเติมalt

 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ประกาศ เรื่อง กำหนดมาตรฐานเมล็ด                  

พันธุ์ข้าว....รายละเอียดเพิ่มเติม alt   

งานจัดซื้อจัดจ้าง


พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา