http://nsr.brrd.in.th/web/

ประวัติและความเป็นมา พิมพ์ อีเมล

ประวัติและความเป็นมาของศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

               ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช เดิมชื่อว่า "สถานีทดลองข้าวนครศรีธรรมราช"  ในเครือข่ายของศูนย์วิจัยข้าวพัทลุง  สถาบันวิจัยข้าว  กรมวิชาการเกษตร  ได้เริ่มก่อตั้ง  ตั้งแต่ปี  2502  ต่อมาในปี 2525  ได้มีการปรับปรุบโครงสร้างกรมวิชาการเกษตร    เปลี่ยนชื่อเป็น  ศูนย์บริการวิชาการด้านพืชและปัจจัยการผลิตนครศรีธรรมราช    สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 7  จ.สุราษฎร์ธานี  กรมวิชาการเกษตร  ต่อมารัฐบาลได้ให้ความสำคัญของข้าว จึงได้จัดตั้ง  กรมการข้าว ขึ้นเมื่อวันที่  16  มีนาคม  2549  และเปลี่ยนชื่อเป็นศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักวิจัยและพัฒนาข้าว  กรมการข้าว


หัวหน้าสถานี  และผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

   ชื่อ

ดำรงตำแหน่ง 

 ถืง

นายเติม      ฉิมมี พ.ศ. 2502 18  กันยายน   2504
นายปรีชา     ลาภานันต์ 18  กันยายน  2504 1  กรกฎาคม 2509
นายสุนทร    นาคา 1   กรกฎาคม 2509 16  มิถุนายน 2519 
นายเสถียร    พรหมชัยนันท์ 16  มิถุนายน  2519 15  มกราคม 2531 
 นายฉัตรไชย  ศิรินุพงศ์ 15  มกราคม  2531 1   มกราคม 2545
นายวิเชียร    โพธิ์ทิพย์ 21  มกราคม  2545 30 กันยายม 2546
นายสุรจิตร    ฤทธิภักดี 1  ตุลาคม   2546 30 ตุลาคม  2551
นายพีรพล     รัตนะ 6 พฤศจิกายน  2551

6  พฤศจิกายน  2555

นายสุรจิตร    ฤทธิภักดี 8 พฤศจิกายน 2555       ปัจจุบัน 

งานจัดซื้อจัดจ้าง


พยากรณ์อากาศ

ป้ายโฆษณา