http://nsr.brrd.in.th/web/

พิมพ์

ยินดีต้อนรับเข้าสู่:ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช

     

                       alt  

                             

 
เมื่อวันท่ี 17 - 18 มิถุนายน  2557  ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  

เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ กลุ่มศูนย์วิจัยข้าวภาคใต้  ประจำปี 2557  

ณ  อ.เมือง จ.พัทลุง .........รายละเอียดเพิ่มเติม alt

 

เมื่อวันท่ี  10 มิถุนายน  2557  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช  

เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการประกวดการดำเนินงานโครงการพัฒนา

การเกษตรครบวงจรในพื้นท่ีท่ีมีศักยภาพระดับเขต  เขตตรวจราชการท่ี 6  

และ เขตท่ี 7 .........รายละเอียดเพิ่มเติมalt

 เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช             

เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนท่ีในพระราชานุเคราะห์  

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯสยามมกุฎราชกุมาร

....รายละเอียดเพิ่มเติม alt


 

alt


ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุด (ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 4 ล้อ หลังคาไฟเบอร์กลาส จำนวน 1 คันalt

ประกาศการมการข้าว การกำหนดราคาจำหน่าย

เมล็ดพันธุ์พืชของกรมการข้าว


ขอยกเลิกประกาศศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช สอบราคาซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล)

(ฉบับเก่า)

alt

ประกาศ เรื่องเตือนภัยเพื่อป้องกันการระบาดของโรคไหม้ข้าวalt   

           มีเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลักที่จำหน่าย  ดังนี้   

                  ศูนย์วิจัยข้าวนครศรีธรรมราช   

พันธุ์เล็บนกปัตตานี      ราคากิโลกรัมละ      27   บาท(ไม่มีจำหน่าย) 
พันธุ์ไข่มดริ้น 3   ราคากิโลกรัมละ   27   บาท
พันธุ์เฉี้ยงพัทลุง

   ราคากิโลกรัมละ

   27   บาท
กข 29   ราคากิโลกรัมละ   21   บาท
 

งานจัดซื้อจัดจ้าง


พยากรณ์อากาศ

ผู้อำนวยการ

      

           นายสุรจิตร  ฤทธิภักดี


ค้นหาในเว็บไซต์

การสื่อสารภายใน สวข.


 


ลิงค์น่าสนใจ

 


 

 

ป้ายโฆษณา